تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات »
1399/12/20
 
اعلام نتایج داوری مقالات »
1399/12/22
 
اخرین مهلت ثبت نام »
1399/12/23
 
کنفرانس »
1399/12/25